Trebuchet icon

by under CC BY 3.0

Trebuchet icon