Raise skeleton icon

by under CC BY 3.0

Raise skeleton icon