Ouroboros icon

by under CC BY 3.0

Ouroboros icon